Điều Khoản Dịch Vụ

Chào mừng đến với Trung Tâm Đào Tạo Digital Marketing FOOGLESEO. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web của chúng tôi được trình bày dưới đây. Sử dụng trang web tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây: 1. Nội dung trên các trang của FOOGLESEO và thông tin có sẵn trên FOOGLESEO là thông tin chung. Tất cả thông tin và nội dung không được đảm bảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 2. Bất kỳ Nhãn hiệu, logo và hình ảnh nào được tìm thấy trên FOOGLESEO đều là tài sản của FOOGLESEO và/ hoặc các bên khác với sự cho phép sử dụng. Bạn bị cấm sử dụng những thứ này trên bất kỳ phần nào của web. Việc sử dụng trái phép Nhãn hiệu, logo và hình ảnh sẽ vi phạm hợp đồng này và có thể dẫn đến yếu tố pháp lý 3. Đôi khi FOOGLESEO có ​​thể sử dụng các trang web, phần mềm và API của bên thứ ba để làm cho trang web của chúng tôi chạy hiệu quả. FOOGLESEO không phải là người tạo hoặc biên tập viên của các trang web, phần mềm và API bên thứ ba này và do đó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề, thiệt hại hoặc mất mát nào do sử dụng các trang web, phần mềm và API của bên thứ ba này. Cũng xin lưu ý rằng việc sử dụng Liên kết hoặc đề xuất cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba từ FOOGLESEO chỉ được sử dụng theo quyết định của người dùng. FOOGLESEO sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro nào do sử dụng và các liên kết hoặc đề xuất được tìm thấy trên FOOGLESEO 4. Tất cả nội dung được tìm thấy trên FOOGLESEO đã được tạo ra AS-IS, hoàn toàn không đảm bảo về giá trị hoặc giá trị của nó. Thông tin và hướng dẫn được tìm thấy và theo dõi bởi người dùng trên FOOGLESEO sẽ được sử dụng theo quyết định của người dùng. FOOGLESEO không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho bạn người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng thông tin hoặc hướng dẫn. Bạn có trách nhiệm xác nhận rằng thông tin hoặc hướng dẫn dự định là những gì bạn yêu cầu (hoặc) bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng thông tin hoặc hướng dẫn tìm thấy trên FOOGLESEO 5. FOOGLESEO không đảm bảo rằng thông tin tìm thấy trên FOOGLESEO là chính xác hoặc đáng tin cậy, lời khuyên hoặc tuyên bố được thực hiện thông qua Trang web bởi bất kỳ bên nào ngoài FOOGLESEO, (b) bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên các Trang web được liên kết hoặc (c) khả năng hoặc độ tin cậy của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ Trang web được liên kết. Khác với yêu cầu theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành, trong mọi trường hợp, FOOGLESEO sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sự phụ thuộc của bạn vào thông tin có được thông qua Trang web hoặc Trang web được liên kết hoặc sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ một Trang web liên kết. Bạn có trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc nội dung nào khác có sẵn thông qua Trang web hoặc có được từ Trang web được liên kết. Vui lòng tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia, khi thích hợp, liên quan đến việc đánh giá bất kỳ ý kiến ​​cụ thể, lời khuyên, sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác. 6. Tất cả thông tin, phần mềm, sản phẩm và mô tả của các dịch vụ được công bố trên FOOGLESEO hoặc bất kỳ Trang web được liên kết nào từ FOOGLESEO đều có thể bao gồm các lỗi không chính xác hoặc lỗi đánh máy, và FOOGLESEO từ chối mọi trách nhiệm đối với các lỗi không chính xác hoặc lỗi đó. FOOGLESEO không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng nội dung trên Trang web đã hoàn thành hoặc cập nhật. FOOGLESEO không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ nội dung nào trên Trang web. FOOGLESEO có ​​thể thay đổi nội dung trên Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. FOOGLESEO có ​​thể cải thiện hoặc thay đổi Trang web bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo trước. 7. Bạn đồng ý rằng FOOGLESEO, các chi nhánh của nó và bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý nào của họ không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm, cho dù trong tra tấn, hợp đồng, trách nhiệm pháp lý hay nói cách khác, đối với bất kỳ gián tiếp, đặc biệt, trừng phạt nào, hậu quả, thiệt hại ngẫu nhiên hoặc gián tiếp (bao gồm nhưng không giới hạn cơ hội bị mất, mất lợi nhuận hoặc chi phí mua dịch vụ thay thế) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc trì hoãn hoặc không thể sử dụng Trang web hoặc Trang web được liên kết hoặc với sự chậm trễ hoặc không có khả năng để sử dụng Trang web hoặc Trang web được xếp hàng, ngay cả khi FOOGLESEO được biết về khả năng thiệt hại đó. Giới hạn trách nhiệm pháp lý này bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc truyền hoặc lây nhiễm bất kỳ loại vi-rút nào có thể lây nhiễm cho thiết bị của bạn, hỏng thiết bị cơ khí / điện tử hoặc đường dây liên lạc. FOOGLESEO không thể và không đảm bảo quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào Trang web. FOOGLESEO có ​​thể ký hợp đồng với các công ty hoặc cá nhân khác để cung cấp dịch vụ cho bạn. Bạn đồng ý rằng FOOGLESEO không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc không hành động nào của bất kỳ nhà thầu nào được sử dụng bởi FOOGLESEO liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho bạn. 8. Đó là nghĩa vụ độc quyền của bạn để duy trì và kiểm soát mật khẩu vào tài khoản của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra liên quan đến tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho FOOGLESEO về bất kỳ việc sử dụng trái phép tên người dùng và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ vi phạm an ninh nào khác. FOOGLESEO sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, do bạn không tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật đã nêu ở trên hoặc do bất kỳ ai mà bạn cấp quyền truy cập vào tài khoản của bạn. 9. FOOGLESEO có ​​thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web mà không có lý do hoặc thông báo, điều này có thể dẫn đến việc bị tịch thu và phá hủy tất cả thông tin liên quan đến tài khoản của bạn. Tất cả các điều khoản của Điều khoản sử dụng cơ bản mà bản chất của chúng nên tồn tại khi chấm dứt sẽ tồn tại chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, từ chối bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý. 10.Việc bạn sử dụng Trang web FOOGLESEO và mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng Trang web đó phải tuân theo luật pháp của Việt Nam. Bạn đồng ý rằng trước tiên bạn sẽ cố gắng giải quyết bất kỳ mối quan tâm hoặc vấn đề nào với FOOGLESEO hoặc với việc sử dụng trang web này bằng cách thông báo đầy đủ mối quan tâm của bạn với FOOGLESEO. Bạn cũng đồng ý rằng bên thành công trong bất kỳ vụ kiện nào của tòa án sẽ được quyền thanh toán phí luật sư hợp lý của mình liên quan đến việc đạt được lệnh cuối cùng. 11. Các Điều khoản sử dụng cơ bản này và các tài liệu được tham chiếu khác là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và FOOGLESEO đối với Trang web và thay thế tất cả các đề xuất và liên lạc trước đây hoặc đương thời (cho dù bằng miệng, bằng văn bản hoặc điện tử) giữa bạn và FOOGLESEO đối với Trang web và chi phối mối quan hệ trong tương lai liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Bạn có thể chọn ký kết hợp đồng hoặc đề xuất sản xuất hàng hóa với FOOGLESEO do việc bạn sử dụng Trang web này và, nếu vậy, các điều khoản của hợp đồng hoặc đề xuất đó, trong phạm vi chúng khác với các Điều khoản cơ bản này Điều khoản sử dụng, sẽ được kiểm soát. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng cơ bản được phát hiện là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ bị giới hạn hoặc bị loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết để Điều khoản sử dụng cơ bản sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu lực. Việc một trong hai bên không thực hiện bất kỳ quyền nào được quy định trong tài liệu này sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền nào khác dưới đây. 12. Không giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác theo luật pháp, bằng vốn chủ sở hữu hoặc theo các Điều khoản này, chúng tôi có thể chấm dứt giấy phép của bạn để sử dụng các Dịch vụ này, toàn bộ hoặc một phần, bao gồm quyền sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào của bạn, mà không cung cấp bất kỳ khoản hoàn trả hoặc hủy bỏ nào nghĩa vụ của bạn là thanh toán trả góp khi áp dụng, nếu chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của chúng tôi, rằng bạn đã vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ tuyên bố thô lỗ, quấy rối hoặc gây thiệt hại nào khác được thực hiện trên bất kỳ trang web nào của FOOGLESEO. Hướng đến bất kỳ khách hàng nào khác của FOOGLESEO. FOOGLESEO có ​​thể chỉ định thỏa thuận này mà không cần sự đồng ý của bạn toàn bộ hoặc một phần theo quyết định riêng của mình. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn từ 18 tuổi trở lên.      
Hotline: 091 349 48 39
SMS: 091 349 48 39 Nhắn tin Facebook Chat với Zalo
 
 

091 349 48 39